G+
RSS Feed

ประกาศกสทช. อนุญาต Femtocell ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว

September 17, 2013 by Rodriguez Rodriguez

การแก้ปัญหาช่องโหว่ของพื้นที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เป็นปัญหาที่ใช้เวลานานกว่าจะแก้ปัญหาได้แต่ละจุดเพราะต้องวางแผนการติดตั้งเสา แต่ทั่วโลกก็แก้ปัญหานี้ด้วยการเปิดให้ผู้ใช้นำเสาโทรศัพท์มือถือขนาดจิ๋วที่เรียกว่า femtocell ไปติดตั้งที่บ้านแล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้เอง และตอนนี้ประเทศไทยก็รับรองการใช้ femtocell อย่างเป็นทางการแล้ว

ประกาศกสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก” จะอนุญาตให้สามารถตั้งเสาให้บริการโทรศัพท์มือถือในย่าน 850, 900, 1800, และ 2100 กำลังส่งต่ำไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า แต่ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับการตรวจสอบจากกสทช. และต้องติดตั้งและรื้อถอนโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังต้องส่งตำแหน่งที่ติดตั้งให้กสทช. ภายใน 30 วันหลังติดตั้ง

เท่าที่ทราบตอนนี้ AIS เริ่มแจกจ่ายเครื่องให้กับลูกค้าที่มีปัญหาสัญญาณเข้าไม่ถึงบ้านกันบ้างแล้ว โดยจำนวนที่ติดตั้งผมสอบถามคุณศรัณย์ ผโลประการ ว่ามียอดติดตั้งเท่าไหร่ ได้คำตอบว่ายังเป็นการติดตั้งปริมาณน้อยในช่วงแรก


No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.